Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-141/15. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2016. október 20-án hozott ítélete ellen a Cseh Köztársaság által 2017. január 4-én benyújtott fellebbezés

(C-4/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, J. Vláčil és J. Pavliš meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Tárgy:

A Törvényszék T-141/15. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2016. október 20-án hozott ítélete (a továbbiakban: megtámadott ítélet) ellen benyújtott fellebbezés, amelyben a Cseh Köztársaság az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i 2015/103/EU bizottsági végrehajtási határozat (az értesítés a C(2015) 53. számú dokumentummal történt) (a továbbiakban: vitatott határozat)1 megsemmisítését kéri, amennyiben az a Cseh Köztársaság által a 2010–2012-es időszak tekintetében kifizetett összesen 2 123 199.04 euró összeget kizárja az uniós finanszírozásból.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet,

semmisítse meg a vitatott határozatot, amennyiben az a Cseh Köztársaság által kifizetett összesen 2 123 199.04 euró összeget kizárja az uniós finanszírozásból, és

az Európai Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

A fellebbezés első jogalapja a borpiac közös szervezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 479/2008 rendelet)2 megsértésén alapul, amennyiben a Törvényszék állítólagosan tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy e rendelet 11. cikke nem terjed ki a vadállatok és/vagy madarak által a szőlőben okozott károk elleni védekezési intézkedésekre.

A fellebbezés második jogalapja a 479/2008 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének, valamint a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének a megsértésén alapul. A Törvényszék a megtámadott ítéletben állítólagosan tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy az Európai Bizottság bizonyos intézkedéseket az európai uniós finanszírozásából teljes mértékben el nem számolhatónak nyilváníthat, és ezen indokok alapján az ezen intézkedésekhez kapcsolódóan felmerült költséget kizárhatja a finanszírozásból annak ellenére, hogy a támogatásiprogram-tervezet értékelésével maga az Európai Bizottság vizsgálta meg ezen intézkedések támogathatóságát, és azzal kapcsolatban nem emelt kifogást.

A harmadik jogalap az Európai Unió Alapjogi Chartájának a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet3 31. cikkével és adott esetben a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet4 52. cikkével, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet5 11. és 16. cikkével összefüggésben értelmezett 21. cikke megsértésén alapul. A Törvényszék a megtámadott ítéletben állítólagosan tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy az Európai Bizottság egy olyan időszakhoz kapcsolódó kiadásokat zárhatott ki az európai uniós finanszírozásból, amellyel kapcsolatban a Cseh Köztársaságot megakadályozták abban, hogy a mezőgazdasághoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók tekintetében előírt eljárás során ismertesse álláspontját.

____________

1 HL 2015. L. 16., 33. o.

2 HL 2008. L 148., 1. o.; helyesbítés: HL 2008. L 220., 35. o.

3 HL 2005 L 209., 1. o.

4 HL 2013. L 347., 549. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130., 7. o.

5 HL 2006. L 171,  90. o.; helyesbítés: HL 2009. L 52., 17. o.