Language of document :

Recurs introdus la 4 ianuarie 2017 de Republica Cehă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 octombrie 2016 în cauza T-141/15, Republica Cehă/Comisia

(Cauza C-141/15)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Vláčil și J. Pavliš, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Obiectul

Recurs împotriva Hotărârii Tribunalului din 20 octombrie 2016 în cauza T-141/15 Republica Cehă/Comisia (denumită în continuare „hotărârea atacată”) în care Republica Cehă urmărea anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1031 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 53] (denumită în continuare „decizia atacată”), în măsura în care exclude cheltuielile efectuate de Republica Cehă în perioada cuprinsă între 2010 și 2012, care se ridică la o sumă totală de 2 123 199,04 euro

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea deciziei atacate în măsura în care exclude cheltuielile care se ridică la o sumă totală de 2 123 199,04 euro efectuate de Republica Cehă și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă trei motive.

Primul motiv de recurs se întemeiază pe încălcarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/20082 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole (denumit în continuare „Regulamentul nr. 479/2008”), în măsura în care se susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că articolul 11 din regulamentul respectiv nu includea măsuri de protecție a podgoriilor împotriva prejudiciilor cauzate de animale și/sau de păsări.

Al doilea motiv de recurs se întemeiază pe încălcarea articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 479/2008 și a principiilor securității juridice și încrederii legitime. În hotărârea atacată, se susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că Comisia Europeană poate să declare anumite măsuri neeligibile în totalitate pentru finanțarea de către Uniunea Europeană și, din aceste motive, să excludă de la finanțare toate cheltuielile efectuate în legătură cu aceste măsuri, în pofida faptului că Comisia Europeană însăși a examinat eligibilitatea respectivelor măsuri atunci când a evaluat proiectul de program de sprijin și nu a avansat nicio obiecție.

Al treilea motiv de recurs se întemeiază pe încălcarea articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborat cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/20053 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune și, după caz, cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/20134 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și cu articolele 11 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 885/20065 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR. Se susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în hotărârea atacată prin faptul că a statuat că Comisia Europeană putea exclude de la finanțarea de către Uniunea Europeană cheltuieli corespunzătoare unei perioade în privința căreia Republic Cehă a fost împiedicată să își exprime opinia în temeiul procedurii stabilite pentru corecțiile financiare în legătură cu agricultura.

____________

1 JO 2015, L 16, p. 33.

2 JO 2008, L 148, p. 1.

3 JO 2005, L 209, p. 1, Ediție specială 14/vol. 1, p. 193.

4 JO 2013, L 347, p. 549.

5 JO 2006, L 171, p. 90, Ediție specială 14/vol. 2, p. 37.