Language of document :

Pritožba, ki jo je Češka republika vložila 4. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 20. oktobra 2016 v zadevi T-141/15, Češka republika/Komisija

(Zadeva C-4/17 P)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Pritožnica: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, J. Vláčil in J. Pavliš, agenti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 20. oktobra 2016 v zadevi T-141/15, Češka republika/Komisija (v nadaljevanju: izpodbijana sodba), v kateri je Češka republika predlagala razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1031 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 53) (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) v delu, v katerem so izključeni nekateri izdatki Češke republike v obdobju od leta 2010 do leta 2012 v skupnem znesku 2.123.199,04 EUR.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi,

izpodbijani sklep razglasi za ničen v delu, v katerem so izključeni izdatki v skupnem znesku 2.123.199,04 EUR, ki so nastali Češki republiki, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog temelji na kršitvi člena 11 Uredbe Sveta (ES) št. 479/20082 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino (v nadaljevanju: Uredba št. 479/2008) v delu, v katerem naj bi Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, s tem ko je ugotovilo, da člen 11 te uredbe ne pokriva ukrepov za zaščito vinske trte pred škodo, ki jo povzročijo živali in/ali ptice.

Drugi pritožbeni razlog temelji na kršitvi člena 5(2) Uredbe št. 479/2008 ter načel pravne varnosti in legitimnih pričakovanj. Splošno sodišče naj bi v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo, s tem ko je ugotovilo, da sme Evropska komisija nekatere ukrepe razglasiti za povsem neupravičene do financiranja Evropske unije in na podlagi tega izključiti iz financiranja vse stroške, nastale v zvezi s temi ukrepi, čeprav je Evropska komisija pri presoji osnutka podpornega programa sama preučila upravičenost teh ukrepov in ni podala nobenih ugovorov.

Tretji pritožbeni razlog temelji na kršitvi člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členom 31 Uredbe Sveta (ES) 1290/20053 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter po potrebi s členom 52 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1306/20134 z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter členoma 11 in 16 Uredbe Komisije (ES) št. 885/20065 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Splošno sodišče naj bi v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo, s tem ko je ugotovilo, da je Evropska komisija lahko iz financiranja Evropske unije izključila stroške, ki se nanašajo na obdobje, glede katerega je bilo Češki republiki preprečeno podati stališče v postopku, ki je bil sprožen za finančne popravke v povezavi s kmetijstvom.

____________

1 UL 2015, L 16, str. 33.

2 UL 2008, L 148, str. 1.

3 UL 2005, L 209, str. 1.

4 UL 2013, L 347, str. 549.

5 UL 2006, L 171, str. 90.