Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2017 ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 27. dubna 2016 ve věci T-154/14, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias v. Evropská komise

(Věc C-6/17 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (zástupce: Stavroula Paliou, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2016 ve věci T-154/14 a vrátil věc Tribunálu k novému meritornímu přezkumu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka napadá rozsudek vyhlášený Tribunálem dne 27. dubna 2016 ve věci T-154/14 a tvrdí, že tento rozsudek obsahuje právní hodnocení, která porušují normy unijního práva.

Podle navrhovatelky musí být napadený rozsudek zrušen:

i)    zaprvé z důvodů týkajících se nesprávného právního posouzení a procesních vad, kterými je dotčeno odůvodnění napadeného rozsudku, s odkazem na použitelná ustanovení hmotného práva;

ii)    zadruhé z důvodů týkajících se nesprávného právního posouzení s odkazem na ustanovení, která ve vztahu k žalobě upravují předmět a důkazní břemeno a ve vztahu k žalobní odpovědi rozdělení důkazního břemene.

V tomto kontextu uvádí následující důvody kasačního opravného prostředku:

I)    s odkazem na nesprávné právní posouzení a procesní vady:

    1)     první důvod kasačního opravného prostředku: zjevně nedostatečné odůvodnění.

    2)    druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení a rozporuplné odůvodnění.

II)    s odkazem na nesprávné právní posouzení pravidel, která upravují předmět a důkazní břemeno:

    3)    třetí důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení týkající se předmětu a důkazního břemene ve vztahu k žalobě.     

    4)    čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení týkající se rozdělení důkazního břemene ve vztahu k žalobní odpovědi Komise.

____________