Language of document :

Appel iværksat den 5. januar 2017 af ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 27. april 2016 i sag T-154/14, ANKO mod Europa-Kommissionen

(Sag C-6/17 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (ved advokat Stavroula Paliou)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dommen afsagt af Retten den 27. april 2016 i sag T-154/14 ophæves, og sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet realitetsbehandling.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har anfægtet dommen afsagt af Retten den 27. april 2016 i sag T-154/14 og har gjort gældende, at denne dom indeholder retlige vurderinger, der er i strid med EU-retlige bestemmelser.

Det er appellantens opfattelse, at den appellerede dom skal ophæves af følgende årsager:

i)    For det første hvad angår de bestemmelser, der finder materiel anvendelse, som følge af retlige fejl og processuelle uregelmæssigheder, som den appellerede dom er behæftet med;

ii)    for det andet som følge af retlige fejl vedrørende de bestemmelser, der for søgsmålet fastsætter regler for genstanden og bevisbyrden, og for så vidt angår svarskriftet hvad angår fordelingen af bevisbyrden.

I denne forbindelse fremsættes følgende appelanbringender:

I)    vedrørende retlige fejl og processuelle uregelmæssigheder:

    1)     første appelanbringende: åbenbart utilstrækkelig begrundelse.

    2)    andet appelanbringende: retlige fejl og urigtig begrundelse.

II)    vedrørende de retlige fejl og de bestemmelser, der fastsætter regler for genstanden og bevisbyrden:

    3)    tredje appelanbringende: retlige fejl vedrørende søgsmålets genstand og bevisbyrde.

    4)    fjerde appelanbringende: retlige fejl vedrørende fordelingen af bevisbyrden for Kommissionens svarskrift.

____________