Language of document :

Odvolanie podané 5. januára 2017: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2016 vo veci T-154/14, ANKO/Európska komisia

(vec C-6/17 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (v zastúpení: Stavroula Paliou, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2016 vo veci T-154/14 a vrátil vec Všeobecnému súdu na nové meritórne preskúmanie veci,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka podala odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu z 27. apríla 2016 vo veci T-154/14 a tvrdí, že tento rozsudok obsahuje právne posúdenia, ktoré porušujú normy práva Únie.

Podľa odvolateľky musí byť napadnutý rozsudok zrušený:

i)    po prvé z dôvodov týkajúcich sa nesprávneho právneho posúdenia a procesných nedostatkov, ktoré obsahuje odôvodnenie napadnutého rozsudku, s odkazom na uplatniteľné pravidlá hmotného práva;

ii)    po druhé z dôvodov týkajúcich sa nesprávneho právneho posúdenia s odkazom na ustanovenia, ktoré vo vzťahu k žalobe upravujú predmet a dôkazné bremeno a vo vzťahu k vyjadreniu k žalobe upravujú rozdelenie žalobného bremena.

V tomto kontexte odvolateľka uvádza nasledujúce odvolacie dôvody:

I.    S odkazom na nesprávne právne posúdenie a procesné nedostatky:

1.    Prvý odvolací dôvod: zjavne nedostatočné odôvodnenie.

2.    Druhý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie a rozporné odôvodnenie.

II.    S odkazom na nesprávne právne posúdenie a pravidlá, ktoré upravujú predmet a dôkazné bremeno:

3.    Tretí odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie predmetu a dôkazného bremena vo vzťahu k žalobe.

4.    Štvrtý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenia týkajúce sa rozdelenia dôkazného bremena vo vzťahu k vyjadreniu k žalobe Komisie.

____________