Language of document :

Överklagande ingett den 5 januari 2017 av ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 27 april 2016 i mål T-154/14, ANKO mot Europeiska kommissionen

(Mål C-6/17 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (ombud: advokaten Stavroula Paliou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 27 april 2016 i mål T-154/14 och återförvisa målet till tribunalen för en förnyad prövning, samt

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att tribunalens rättsliga bedömningar, i domen av den 27 april 2016 i mål T-154/14, strider mot bestämmelser i unionsrätten.

Klaganden anser att den överklagade domen ska upphävas,

i)    för det första, enligt de materiella bestämmelser som är tillämpliga, på grund av de felaktiga rättstillämpningar och processuella oegentligheter som förfelat skälen i den överklagade domen,

ii)    För det andra, av skäl hänförliga till den felaktiga rättstillämpningen med avseende på de bestämmelser som, i målet, är tillämpliga på föremålet för talan och bevisbördan, samt i fråga om motkravet, fördelningen av bevisbördan.

Således anförs följande grunder för överklagandet.

I.    Avseende de felaktiga rättstillämpningarna och processuella oegentligheterna:

1)    Första grunden för överklagandet: Uppenbart bristfällig motivering.

2)    Andra grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning och motsägelsefull motivering.

II.    Avseende de felaktiga rättstillämpningarna med avseende på de bestämmelser som reglerar föremålet för talan och bevisbördan.

3)    Tredje grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning vad gäller föremålet för talan och bevisbördan.

4)    Fjärde grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning vad gäller fördelningen av bevisbördan med avseende på kommissionens motkrav.

____________