Language of document :

Иск, предявен на 23 декември 2016 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-669/16)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Norris-Usher, C. Hermes)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Искания на ищеца

да обяви, че като не е определило защитени зони за вида phocoena phocoena (морска свиня) Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по член 4, параграф 1, приложение II и приложение III към Директива 92/43/EИО1 на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;

да обяви, че посредством следващата от това липса на принос за създаването на мрежата „Натура 2000“, отговарящ на наличните на територията му местообитания на вида морска свиня (phocoena phocoena), Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си и по член 3, параграф 2 от същата директива;

да осъди Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Морската свиня (phocoena phocoena) е вид водно китоподобно, който е посочен в списъка в приложение II към Директивата за местообитанията като вид от значение за Общността, изискващ определянето на специални консервационни зони. Значителна популация на този вид в рамките на Европейския съюз обитава морските води, над които Обединеното кралство упражнява суверенни права.

Съгласно членове 3, параграф 2 и 4, параграф 1, както и приложения II и III към Директивата за местообитанията, държавите членки, в чиито морски води се среща морската свиня предлагат територии за нейната защита и по този начин допринасят за създаването на мрежата на „Натура 2000“. Съгласно практиката на Съда предложеният списък на зоните трябва да бъде изчерпателен.

Обединеното кралство не е предложило достатъчно зони за морската свиня.

____________

1 ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр.109.