Language of document :

Žaloba podaná dne 23. prosince 2016 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-669/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Norris-Usher, C. Hermes, zmocněnci)

Žalovaný: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že nevyhlásilo lokality k ochraně druhu phocoena phocoena (sviňucha obecná), porušilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 4 odst. 1, přílohy II a přílohy III směrnice 92/43/EHS1 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

určil, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že v důsledku toho nepřispělo k vytvoření sítě NATURA 2000 v poměru, který odpovídá zastoupení stanovišť druhu sviňucha obecná (phocoena phocoena) na svém území, porušilo i povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 3 odst. 2 téže směrnice;

uložil Spojenému království Velké Británie a Severního Irska náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Sviňucha obecná (phocoena phocoena) je druh vodního kytovce uvedený v příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť jako druh v zájmu Společenství, který vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Významná populace tohoto druhu se v rámci Evropské unie vyskytuje ve volném moři, nad kterým Spojené království vykonává svou svrchovanost.

Podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1, jakož i podle příloh II a III směrnice o ochraně přírodních stanovišť mají členské státy s výskytem sviňuch obecných ve svém volném moři povinnost navrhnout lokality k jejich ochraně, a tím přispět k vytvoření sítě NATURA 2000. Podle judikatury Soudního dvora musí být navrhovaný seznam lokalit úplný.

Spojené království nenavrhlo dostatek lokalit pro sviňuchu obecnou.

____________

1     Úř. věst. 1992, L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102.