Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2016 – Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

(Sag C-669/16)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Norris-Usher og C. Hermes, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, i og bilag II og III til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 1 , idet det ikke har udpeget lokaliteter med henblik på beskyttelse af arten phocoena phocoena (marsvin).

Det fastslås, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ligeledes har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til samme direktivs artikel 3, stk. 2, idet det tilsvarende har undladt at bidrage til oprettelsen af Natura 2000-netværket i forhold til andelen af levestederne for arten marsvin (phocoena phocoena), der er repræsenteret på dets område.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Marsvinet (phocoena phocoena) er en akvatisk cetacea-art, der er opført i bilag II til habitatdirektivet som en dyreart af fællesskabsbetydning, der kræver udpegning af særlige bevaringsområder. En væsentlig bestand af arten inden for Den Europæiske Union befinder sig i havområder, hvor Det Forenede Kongerige udøver suveræne rettigheder.

I henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1, i samt bilag II og III til habitatdirektivet, skal de medlemsstater, i hvis havområder der befinder sig marsvin, foreslå lokaliteter med henblik på deres beskyttelse, og derved bidrage til oprettelsen af Natura 2000-netværket. Ifølge Domstolens praksis skal listen over lokaliteter, der foreslås, være udtømmende.

Det Forenede Kongerige har ikke foreslået tilstrækkeligt mange lokaliteter for marsvin.

____________

1 EFT 1992, L 206, s. 7.