Language of document :

Prasība, kas celta 2016. gada 23. decembrī – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

(lieta C-669/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Norris-Usher, C. Hermes)

Atbildētāja: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nenorādot dabas teritorijas apdraudētās sugas phocoena phocoena (cūkdelfīna) aizsardzībai, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 92/43/EEK 1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 4. panta 1. punktā, II un III pielikumā paredzētos pienākumus;

atzīt, ka ar šai pienākumu neizpildei atbilstošo ieguldījuma nesniegšanu Natura 2000 tīkla izveidē samērīgi ar cūkdelfīna (phocoena phocoena) sugas dzīvotņu teritoriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste nav izpildījusi šīs pašas direktīvas 3. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Cūkdelfīns (phocoena phocoena) ir ūdenī mītošo vaļveidīgo suga, kas Dzīvotņu direktīvas II pielikumā ir iekļauta kā Kopienas nozīmes dzīvnieku suga, kam ir nepieciešams noteikt konkrētas aizsargājamas dabas teritorijas. Ievērojama šīs sugas populācija Eiropas Savienībā dzīvo jūras ūdeņos, pār kuriem Apvienotā Karaliste īsteno savas suverēnās tiesības.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 3. panta 2. punktu un 4. panta 1. punktu, kā arī II un III pielikumu dalībvalstīm, kuru jūras ūdeņos dzīvo cūkdelfīni, ir jāpiedāvā dabas teritorijas viņu aizsargāšanai un šādi rīkojoties jāsniedz ieguldījums Natura 2000 tīkla izveidei. Saskaņā ar Tiesas judikatūru piedāvātajam dabas teritoriju sarakstam ir jābūt izsmeļošam.

Apvienotā Karaliste nav piedāvājusi pietiekami plašas dabas teritorijas cūkdelfīniem.

____________

1 OV 1992, L 206, 7. lpp.