Language of document :

Acțiune introdusă la 23 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

(Cauza C-669/16)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Norris-Usher și C. Hermes, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, întrucât nu a desemnat situri pentru protecția speciei phocoena phocoena (marsuin), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (1), al anexei II și al anexei III la Directiva 92/43/CEE1 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

constatarea faptului că, întrucât nu a contribuit la crearea rețelei Natura 2000 proporțional cu gradul de reprezentare a habitatelor speciei phocoena phocoena (marsuin), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a încălcat și obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (2) din aceeași directivă;

obligarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marsuinul (phocoena phocoena) este o specie de cetaceu acvatic care este menționată în anexa II la Directiva Habitate drept o specie de interes comunitar care necesită desemnarea unei arii speciale de conservare. O populație importantă a acestei specii în Uniunea Europeană se află în apele marine asupra cărora își exercită suveranitatea Regatul Unit.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2), cu articolul 4 alineatul (1) și cu anexele II și III la Directiva Habitate, statele membre în a căror ape marine trăiesc marsuini trebuie să propună situri pentru protecția acestora și, astfel, să contribuie la crearea rețelei Natura 2000. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, lista propusă a siturilor trebuie să fie exhaustivă.

Regatul Unit nu a propus suficiente situri pentru marsuin.

____________

1     JO 1992, L 206, 7.