Language of document :

Žaloba podaná 23. decembra 2016 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-669/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Norris-Usher, C. Hermes, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že nevytýčilo lokality na ochranu druhov phocoena phocoena (sviňucha obyčajná), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 4 ods. 1, príloh II a III smernice 92/43/EHP1 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín,

určil, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že v neprispel k vytvoreniu siete Natura 2000 úmerne k zastúpeniu biotopov druhu sviňuchy obyčajnej (phocoena phocoena), tiež nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 ods. 2 tej istej smernice,

uložil Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Sviňucha obyčajná (phocoena phocoena) je druh morského cicavca, ktorý sa nachádza na zozname v prílohe II smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín ako druh spoločného záujmu, ktorý si vyžaduje vytýčenie osobitnej chránenej lokality. Značná populácia tohto druhu v Európskej únií žije v prímorských vodách patriacich Spojenému kráľovstvu.

Podľa článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 1, ako aj príloh II a III o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín každý členský štát, v rámci ktorého územia v prímorských vodách žije sviňucha obyčajná navrhne lokality na jej ochranu, a zároveň bude prispievať k vytvoreniu siete Natura 2000. Podľa judikatúry Súdneho dvora, navrhnutý zoznam lokalít musí byť široký.

Spojené kráľovstvo dostatočne nenavrhlo lokality pre sviňuchu obyčajnú.

____________

1 Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.