Language of document :

Tožba, vložena 23. decembra 2016 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

(Zadeva C-669/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Norris-Usher, C. Hermes, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi, da Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irske s tem, da ni določilo območij zaščite vrste phocoena phocoena (pristaniška rjava pliskavka) ni izpolnilo svojih obveznosti iz člena 4(1) ter priloge II in priloge III Direktive 92/43/EGS1 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst;

razglasi, da Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da ni prispevalo k nastanku omrežja Natura 2000, ki bi bilo sorazmerno z njegovim ozemljem habitatov vrste pristaniška rjava pliskavka (phocoena phocoena), tudi ni izpolnilo svojih obveznosti iz člena 3(2) te direktive;

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Pristaniška rjava pliskavka (phocoena phocoena) je vrsta kitov in delfinov, ki je v prilogi II Direktive o habitatih navedena med vrstami, ki so v interesu Skupnosti, za katere je treba določiti posebna ohranitvena območja. Znaten del populacije te vrste v Evropski uniji se nahaja v morskih vodah, v katerih Združeno kraljestvo izvršuje suverene pravice.

V skladu s členom 3(2) in 4(1) ter prilogama II in III Direktive o habitatih države članice, v katerih morskih vodah se nahaja pristaniška rjava pliskavka, predlagajo seznam območji za njeno zaščito, s čimer prispevajo k nastanku omrežja Natura 2000. V skladu s sodno prakso Sodišča mora biti predlagani seznam območij izčrpen.

Združeno kraljestvo ni predlagalo dovolj območij za pristaniško rjavo pliskavko.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102.