Language of document :

Жалба, подадена на 5 януари 2017 г. от ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 27 април 2016 г. по дело T-155/14, ANKO/Европейска комисия

(Дело C-7/17 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (представител: Stavroula Paliou, avvocato)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решение на Общия съд от 27 април 2016 г. по дело T-155/14 и да върне делото на Общия съд за разглеждане по същество;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че решението на Общия съд от 27 април 2016 г. по дело T-155/14 съдържа правни констатации, които нарушават правото на Съюза, и го оспорва с настоящата жалба.

Според жалбоподателя обжалваното съдебно решение трябва да се отмени:

i.    на първо място, що се отнася до приложимите материалноправни разпоредби, доколкото решението съдържа грешки при прилагането на правото и процесуални нарушения, засягащи мотивите му.

ii.    на второ място, тъй като съдържа грешки при прилагането на правото що се отнася до разпоредбите, които уреждат предмета и тежестта на доказване във връзка с жалбата, и до разпределението на доказателствената тежест във връзка с насрещното искане.

В този контекст, основанията за обжалване са следните:

I. Във връзка с грешката при прилагането на правото и процесуалните недостатъци:

1)    Първо основание за обжалване: пълна липса на мотиви.

2)    Второ основание за обжалване: грешка при прилагането на правото и противоречие в мотивите.

II.    Във връзка с грешката при прилагането на правото и с разпоредбите, които уреждат предмета и тежестта на доказване:

3)    Трето основание за обжалване: грешка при прилагането на правото във връзка с предмета и тежестта на доказване по отношение на жалбата.

4)    Четвърто основание за обжалване: грешка при прилагането на правото във връзка с разпределението на тежестта на доказване по отношение на насрещното искане на Комисията.

____________