Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2017 ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 27. dubna 2016 ve věci T-155/14, ANKO v. Evropská komise

(Věc C-7/17 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (zástupce: Stavroula Paliou, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2016 ve věci T-155/14 a vrátil věc Tribunálu k novému rozhodnutí ve věci samé;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2016 ve věci T-155/14 obsahuje právní závěry, které porušují normy unijního práva a napadá je v tomto kasačním opravném prostředku.

Podle navrhovatelky musí být napadený rozsudek zrušen:

i)    zaprvé odkazem na použitelná ustanovení hmotného práva, neboť obsahuje nesprávná právní posouzení a procesní vady týkající se odůvodnění napadeného rozsudku.

ii)    zadruhé z důvodu, že obsahuje nesprávná právní posouzení odkazem na normy, které ve vztahu k žalobě v prvním stupni upravují předmět a důkazní břemeno a ve vztahu ke vzájemné žalobě rozložení důkazního břemene.

V tomto kontextu jsou důvody kasačního opravného prostředku následující:

I. Pokud jde o nesprávné právní posouzení a procesní vady:

1.    První důvod kasačního opravného prostředku: naprostá neexistence odůvodnění.

2.    Druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení a rozpornost odůvodnění.

II.    Pokud jde o nesprávné právní posouzení a normy, které upravují předmět a důkazní břemeno:

3.    Třetí důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení v souvislosti s předmětem a důkazním břemenem ve vztahu k žalobě v prvním stupni.

4.    Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné právní posouzení v souvislosti s rozložením důkazního břemene ve vztahu k vzájemné žalobě.

____________