Language of document :

Appel iværksat den 5. januar 2017 af ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 27. april 2016 i sag T-155/14, ANKO mod Europa-Kommissionen

(Sag C-7/17 P P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (ved advokat Stavroula Paliou)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 27. april 2016 i sag T-155/14 ophæves, og sagen hjemvises til Retten til realitetsbehandling.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten gør gældende, at Rettens dom af 27. april 2016 i sag T-155/14 indeholder retlige konklusioner, som er i strid med EU-retten, og anfægter dem ved denne appel.

Ifølge appellanten skal den appellerede dom ophæves,

i.    for det første fordi den, henset til de materielretlige bestemmelser, der finder anvendelse, indeholder retlige fejl og er behæftet med proceduremæssige uregelmæssigheder, som vedrører begrundelsen for denne dom

ii.    for det andet fordi den, henset til, for så vidt angår søgsmålet i første instans, reglerne vedrørende genstanden for bevisførelsen og bevisbyrden og, for så vidt angår modkravet, reglerne vedrørende fordelingen af bevisbyrden, indeholder retlige fejl.

I denne sammenhæng har appellanten fremsat følgende anbringender til støtte for appellen:

I. Med hensyn til den retlige fejl og de proceduremæssige uregelmæssigheder:

1)    Første appelanbringende: fuldstændigt manglende begrundelse.

2)    Andet appelanbringende: retlig fejl og selvmodsigende begrundelse.

II. Med hensyn til den retlige fejl og reglerne vedrørende genstanden for bevisførelsen og bevisbyrden:

3)    Tredje appelanbringende: retlig fejl med hensyn til genstanden for bevisførelsen og bevisbyrden for så vidt angår søgsmålet i første instans.

4)    Fjerde appelanbringende: retlig fejl med hensyn til fordelingen af bevisbyrden for så vidt angår Kommissionens modkrav.

____________