Language of document :

ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichaniase 5. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 27. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-155/14: ANKO versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-7/17 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (esindaja: advokaat Stavroula Paliou)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 27. aprilli 2016. aasta otsus kohtuasjas T-155/14 ja saata kohtuasi uueks sisuliseks arutamiseks tagasi Üldkohtule;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Üldkohtu 27. aprilli 2016. aasta otsus kohtuasjas T-155/14 sisaldab õiguslikke järeldusi, mis rikuvad liidu õiguse norme, ja ta vaidleb käesolevas apellatsioonkaebuses nendele järeldustele vastu.

Apellant on seisukohal, et vaidlustatud kohtuotsus tuleb tühistada:

i.    esiteks kohaldatavate materiaalõigusnormide alusel, sest vaidlustatud kohtuotsuse põhjendamisel on rikutud õigusnorme ja menetlusnorme.

ii.    teiseks õigusnormi rikkumiste alusel seoses normidega, mis reguleerivad seda, mida tuleb hagis tõendada ja kellel on tõendamiskoormis, ning seda, milline on tõendamiskoormise jaotus vastuhagi esitamise korral.

Eeltoodu taustal on apellatsioonkaebuse väited järgmised:

I. Seoses õigusnormide ja menetlusnormide rikkumisega:

1)    Esimene apellatsioonkaebuse väide: põhjenduse täielik puudumine.

2)    Teine apellatsioonkaebuse väide: õigusnormi rikkumine ja põhjenduse vastuolulisus.

II.    Seoses õigusnormi rikkumisega ja normidega, mis reguleerivad tõendamisele kuuluvaid asjaolusid ja tõendamiskoormise jaotust:

3)    Kolmas apellatsioonkaebuse väide: nende õigusnormide rikkumine, mis reguleerivad seda, mida tuleb hagis tõendada ja kellel on tõendamiskoormis.

4)    Neljas apellatsioonkaebuse väide: õigusnormi rikkumine küsimuses, milline on tõendamiskoormise jaotus komisjoni poolt vastuhagi esitamise korral.

____________