Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-155/14 ANKO/Eiropas Komisija 2017. gada 5. janvārī iesniedza ANKO A.E. Antiprosopión, Emporíou kai Biomichanías

(lieta C-7/17 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ANKO A.E. Antiprosopión, Emporíou kai Biomichanías (pārstāvis – Stauroúla Palioú, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-155/14 un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai nolēmuma pēc būtības pieņemšanai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējās tiesas 2016. gada 27. aprīļa spriedumā lietā T-155/14 ir ietverti juridiski secinājumi, kas ir pretrunā Savienības tiesību normām, un ar šo apelācijas sūdzību tā apstrīd šos secinājumus.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ:

pirmkārt, saistībā ar piemērojamajām materiālo tiesību normām, ciktāl tajā ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā un procesuāli pārkāpumi saistībā ar šī sprieduma pamatojumu,

otrkārt, ciktāl tajā ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā saistībā ar noteikumiem, kas pirmajā instancē celtās prasības ietvaros reglamentē pierādījumu priekšmetu un pierādīšanas pienākumu un pretprasības ietvaros – pierādīšanas pienākuma sadalījumu.

Šajā ziņā ir izvirzīti šādi apelācijas pamati:

Saistībā ar kļūdu tiesību piemērošanā un procesuālajiem pārkāpumiem:

pirmais apelācijas pamats: pilnīgs pamatojuma trūkums;

otrais apelācijas pamats: kļūda tiesību piemērošanā un pretrunīgs pamatojums.

Saistībā ar kļūdu tiesību piemērošanā un noteikumiem, kas reglamentē pierādījumu priekšmetu un pierādīšanas pienākumu:

trešais apelācijas pamats: kļūda tiesību piemērošanā saistībā ar pierādījumu priekšmetu un pierādīšanas pienākumu pirmajā instancē;

ceturtais apelācijas pamats: kļūda tiesību piemērošanā saistībā ar pierādīšanas pienākuma sadalījumu Komisijas pretprasībā.

____________