Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 27 kwietnia 2016 r. w sprawie T-155/14, ANKO/Komisja Europejska, wniesione w dniu 5 stycznia 2017 r. przez ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

(Sprawa C-7/17 P)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnosząca odwołanie: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (przedstawiciel: adwokat Stavroula Paliou)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

uchylenie wyroku Sądu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie T-155/14 i przekazanie sprawy Sądowi, aby orzekł ponownie co do istoty sporu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie utrzymuje, że wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie T-155/14 zawiera oceny prawne, które naruszają przepisy prawa Unii i są przedmiotem odwołania.

Zdaniem wnoszącej odwołanie zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony:

po pierwsze, jeśli chodzi o mające zastosowanie przepisy prawa materialnego, z powodów związanych z naruszeniem prawa i uchybieniami proceduralnymi, które wpływają na jego uzasadnienie;

po drugie, z powodów opartych na naruszeniu prawa w związku z przepisami, które regulują w odniesieniu do skargi – przedmiot i ciężar dowodu, zaś w odniesieniu do skargi wzajemnej – rozdział ciężaru dowodu.

W tym kontekście zarzuty przytoczone na poparcie odwołania są następujące:

I. W odniesieniu do naruszenia prawa i uchybień proceduralnych:

1) pierwszy zarzut odwołania: całkowity brak uzasadnienia;

2) drugi zarzut odwołania: naruszenie prawa i sprzeczne uzasadnienie.

II. W odniesieniu do naruszenia prawa i przepisów, które regulują przedmiot i ciężar dowodu:

3) trzeci zarzut odwołania: naruszenie prawa w związku z przedmiotem i ciężarem dowodu w odniesieniu do skargi;

4) czwarty zarzut odwołania: naruszenie prawa w związku z rozdziałem ciężaru dowodu w odniesieniu do skargi wzajemnej Komisji.

____________