Language of document :

Odvolanie podané 5. januára 2017: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2016 vo veci T-155/14, ANKO/Európska komisia

(vec C-7/17 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (v zastúpení: Stavroula Paliou, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2016 vo veci T-155/14 a vrátil vec Všeobecnému súdu na nové meritórne preskúmanie veci;

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2016 vo veci T-155/14 obsahuje nesprávne právne závery, ktoré porušujú normy práva Únie a napáda ich v tomto odvolaní.

Podľa odvolateľky musí byť napadnutý rozsudok zrušený:

i)    po prvé z dôvodov týkajúcich sa nesprávneho právneho posúdenia a procesných nedostatkov, ktoré obsahuje odôvodnenie napadnutého rozsudku, s odkazom na uplatniteľné pravidlá hmotného práva;

ii)    po druhé z dôvodov týkajúcich sa nesprávneho právneho posúdenia s odkazom na normy, ktoré vo vzťahu k žalobe upravujú predmet a dôkazné bremeno a s odkazom na protinávrh rozdelenie dôkazného bremena.

V tomto kontexte odvolateľka uvádza nasledujúce odvolacie dôvody:

I.    S odkazom na nesprávne právne posúdenie a procesné nedostatky:

1.    Prvý odvolací dôvod: úplná absencia odôvodnenia.

2.    Druhý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie a rozporné odôvodnenie.

II.    S odkazom na nesprávne právne posúdenie a pravidlá, ktoré upravujú predmet a dôkazné bremeno:

3.    Tretí odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie predmetu a dôkazného bremena v prvostupňovom konaní.

4.    Štvrtý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie týkajúce sa rozdelenia dôkazného bremena vo vzťahu k vyjadreniu k žalobe Komisie.

____________