Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. prosinca 2016. uputio Vestre Landsret (Danska) – BEI ApS protiv Skatteministeriet

(predmet C-682/16)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Vestre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BEI ApS

Tuženik: Skatteministeriet

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 1. stavak 1. Direktive 2003/49/CE1 u vezi s njezinim člankom 1. stavkom 4. tumačiti na način da je trgovačko društvo rezident u državi članici obuhvaćeno člankom 3. Direktive u okolnostima kao što su one u ovom predmetu koje dobiva kamate od društva kćeri u drugoj državi članici „ovlašteni korisnik” tih kamata za potrebe Direktive?

1.1.    Treba li pojam „ovlašteni korisnik” iz članka 1. stavka 1. Direktive 2003/49/EZ u vezi s njezinim člankom 1. stavkom 4. tumačiti u skladu s odgovarajućim pojmom iz članka 11. Model konvencije OECD-a o porezu iz 1977.?

1.2.    Ako je odgovor na pitanje 1.1. potvrdan, treba li pojam tumačiti samo u vezi s komentarom uz članak 11. Model konvencije OECD-a o porezu iz 1977. (stavak 8.) ili je moguće uključiti u tumačenje naknadne komentare, uključujući dodatke iz 2003. o „trgovačkim društvima provodnicima” (stavak 8.1., sada stavak 10.1.) i dodatke iz 2014. o „ugovornim ili zakonskim obvezama” (stavak 10.2.)?

1.3.    Ako se komentari iz 2003. mogu ugraditi u tumačenje, je li preduvjet za to da se društvo ne smatra ovlaštenim korisnikom u smislu Direktive 2003/49/EZ to da je konkretno došlo do prijenosa sredstava na one osobe koje država članica u kojoj je isplatitelj kamata rezident smatra ovlaštenim korisnicima kamata o kojima je riječ i ako da, je li dodatan preduvjet to da se konkretan prijenos odvije nedugo nakon isplate kamata i/ili izvrši u obliku isplate kamata??

1.3.1. Od kakve bi važnosti u vezi s time bilo to da se za zajam koristi vlasnički kapital, da se kamate o kojima je riječ pribroje glavnici (kapitalizirane kamate), da je primatelj kamata platio porez na primljene kamate državi u kojoj je platitelj kamata rezident, da je primatelj kamata naknadno izvršio prijenos unutar grupe na svoje matično društvo koje je rezident u istoj državi kako bi u skladu s mjerodavnim pravilima u predmetnoj državi zaradu prilagodio u porezne svrhe, da se predmetne kamate naknadno prenesu u vlasnički kapital društva zajmoprimca, da je primatelj kamata imao ugovornu ili pravnu obvezu prenijeti kamate na drugu osobu?

1.4.    Kakav značaj ima za ocjenu pitanja treba li primatelja kamata smatrati „ovlaštenim korisnikom” za potrebe Direktive ako sud koji je postavio pitanje nakon ocjene činjenica u postupku zaključi da je primatelj – iako nije ugovorno ili zakonski vezan prenijeti primljene kamate na drugu osobu — nije imao „puno” pravo „uporabe i korištenja” kamata kako je navedeno u komentarima iz 2014. Model konvencije OECD-a o porezu iz 1977.?

2.    Pretpostavlja li pozivanje države članice na članak 5. stavak 1. Direktive o primjeni nacionalnih propisa za sprječavanje prijevare ili zlouporabe ili na članak 5. stavak 2. Direktive da je predmetna država članica donijela posebnu nacionalnu odredbu kojom se provodi članak 5. Direktive ili to nacionalno pravo sadrži opće odredbe ili načela o prijevari, zlouporabi i izbjegavanju plaćanja poreza koji se mogu tumačiti u skladu s člankom 5.?

2.1.    Ako je odgovor na pitanje 2. potvrdan, treba li stavak 2. (2) (d) Zakona o porezu na dobit koji propisuje da ograničena porezna obveza na kamate ne uključuje „kamate koje su izuzete od oporezivanja u skladu s Direktivom 2003/49/EZ o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica” smatrati posebnom domaćom odredbom kao što je to navedeno u članku 5. Direktive?

3.    Je li odredba ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su sklopile dvije države članice i koji je sastavljen u skladu s Model konvencijom OECD-a prema kojoj oporezivanje kamata ovisi o tome smatra li se primatelj kamata ovlaštenim korisnikom kamata, konvencionalna odredba za sprečavanje zlouporabe predviđena člankom 5. Direktive?

4.    Je li država članica koja ne želi priznati da je društvo u drugoj državi članici ovlašteni korisnik kamata i tvrdi da je društvo u drugoj državi članici tzv. umjetno društvo provodnik obvezna navesti u skladu s Direktivom 2003/49/EZ ili člankom 10. UEZ-a koga u tom slučaju smatra ovlaštenim korisnikom?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003 o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica (SL 2003. L 157, str. 49.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 76.)