Language of document :

Иск, предявен на 23 декември 2016 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-668/16)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

Да установи, че Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от Директива 2006/40/ЕО1 (Директива за климатичните системи) и Директива 2007/46/ЕО2 (Рамкова директива), като

не е предприела необходимите мерки да възстанови съответствието на превозни средства от тип 246, 176 и 117 на одобрения тип (членове 12 и 30 от Рамковата директива);

не е предприела необходимите действия за изпълнение на санкциите (член 46 във връзка с членове 5 и 18 от Рамковата директива), и

на 17 май 2013 г. е уважила искане на Daimler AG за разширение на съществуващия тип превозно средство 245G за превозни средства, за които вече е дадено друго типово одобрение и към които се прилагат новите условия, предвидени в Директивата за климатичните системи, като по този начин е заобиколила посочената директива.

Да осъди Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 12 и приложение X към Рамковата директива държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки при несъответствия при производството, за да гарантират съответствието на произведените превозни средства на одобрения тип. Съгласно член 30 от Рамковата директива също следва да се вземат необходимите мерки за възстановяване на съответствието и когато нови превозни средства не съответстват на одобрения тип. Производството и новите превозни средства от някои типове на Daimler AG не съответстват на одобрения им тип по отношение на използването на определен хладилен агент. В противоречие с членове 12 и 30 от Рамковата директива германските органи не са взели необходимите мерки за възстановяване на съответствието.

Освен това германските органи са нарушили член 46 от Рамковата директива, като не са предприели санкции срещу нарушаването на член 5, параграф 1 и член 18 от Рамковата директива от страна на Daimler AG.

На последно място с разширението на стар тип превозно средство за посочените по-горе типове превозни средства германските органи неправомерно са заобиколили Директивата за климатичните системи.

____________

1     Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 16, стр. 84).

2     Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, стр. 1).