Language of document :

Žaloba podaná dne 23. prosince 2016 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-668/16)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Spolková republika Německo tím, že

nepřijala nezbytná opatření pro obnovení souladu vozidel typů 246, 176 a 117 s jejich schválenými typy (článek 12 a 30 rámcové směrnice),

nepřijala nezbytná opatření k uplatňování sankcí (článek 46 ve spojení s články 5 a 18 rámcové směrnice) a

dne 17. května 2013 vyhověla žádosti společnosti Daimler AG o rozšíření existujícího typu vozidla 245G na vozidla, pro která již bylo uděleno jiné typové schválení, a na která se vztahují nové podmínky směrnice o klimatizačních systémech a tím obešla tuto směrnici,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice 2006/40/ES1 (směrnice o klimatizačních systémech) a ze směrnice 2007/46/ES2 (rámcová směrnice);

uložil Spolkové republice Německo náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle článku 12 a přílohy X rámcové směrnice jsou členské státy povinny v případě odchylek od shody při výrobě přijmout nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že vyrobená vozidla jsou shodná se schváleným typem. Rovněž podle článku 30 rámcové směrnice je nutno v případě odchylek nových vozidel od schváleného typu nutno přijmout nezbytná opatření k obnovení shody. Výroba a nová vyrobená vozidla určitých typů vozidel společnosti Daimler AG se, pokud jde o použití určité chladící látky, odchýlila od schváleného typu. Německé orgány v rozporu s články 12 a 30 rámcové směrnice nepřijaly nezbytná opatření o obnovení shody.

Kromě toho německé orgány porušily článek 46 rámcové směrnice, když nepřijaly žádné sankce z důvodu porušení čl. 5 odst. 1 a článku 18 rámcové směrnice společností Daimler AG.

Německé orgány konečně tím, že rozšířily starší typ vozidla o výše uvedené typy vozidel, protiprávně obešly směrnici o klimatizačních systémech.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 161, s. 12).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, s. 1).