Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2016 – Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-668/16)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes, A.C. Becker og D. Kukovec, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 2006/40/EF 1 (klimaanlægsdirektivet) og direktiv 2007/46/EF 2 (rammedirektivet),

idet den ikke har truffet de fornødne foranstaltninger for, at køretøjer af type 246, 176 og 117 atter kunne blive bragt i overensstemmelse med de godkendte typer (rammedirektivets artikel 12 og artikel 30),

idet den ikke har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at iværksætte sanktionerne (artikel 46, sammenholdt med artikel 5 og 18, i rammedirektivet), og

idet den den 17. maj 2013 imødekom en ansøgning fra Daimler AG om udvidelse af den gældende køretøjstype 245G til køretøjer, for hvilke der allerede før var meddelt en anden typegodkendelse, som de nye betingelser i klimaanlægsdirektivet finder anvendelse på, og derved har omgået klimaanlægsdirektivet.

Forbundsrepublikken Tyskland tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 12 i og bilag X til rammedirektivet er medlemsstaterne i tilfælde af manglende overensstemmelse med hensyn til produktionen forpligtede til at træffe de fornødne foranstaltninger, til sikring af, at de producerede køretøjer er i overensstemmelse med den godkendte type. Ligeledes skal der i henhold til rammedirektivets artikel 30, i tilfælde af at nye køretøjer ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, træffes de foranstaltninger, der er nødvendige for at disse atter bringes i overensstemmelse hermed. Daimler AG’s produktion og færdigbyggede nye køretøjer af bestemte køretøjstyper har med hensyn til anvendelsen af et bestemt kølemiddel afveget fra Damiler AG’s godkendte type. De tyske myndigheder har i strid med rammedirektivets artikel 12 og artikel 30 ikke truffet de nødvendige foranstaltninger for at bringe den manglende overensstemmelse til ophør.

De tyske myndigheder har endvidere tilsidesat rammedirektivets artikel 46, idet de ikke har fastsat sanktioner for Daimler AG’s tilsidesættelser af rammedirektivets artikel 5, stk. 1, og artikel 18.

Endelig har de tyske myndigheder ved udvidelsen af en ældre køretøjstype til de ovenfor nævnte køretøjstyper på ulovlig vis omgået klimaanlægsdirektivet.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17.5.2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF, EUT L 161, s. 12.

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5.9.2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, EUT L 263, s. 1.