Language of document :

23. detsembril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-668/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

Hageja palub teha järgmine otsus:

Saksamaa Liitvabariik rikkusi oma kohustusi, mis tulenevad direktiivist 2006/40/EÜ1 (kliimaseadmete direktiiv) ja direktiivist 2007/46/EÜ2 (raamdirektiiv),

kui ta ei võtnud vajalikke meetmeid, et taastada 246, 176 ja 117 tüüpi kuuluvate sõidukite vastavus tüübikinnitustele (raamdirektiivi artiklid 12 ja 30);

kui ta ei kohaldanud sanktsioonide rakendamiseks vajalikke meetmeid (raamdirektiivi artikkel 46 koostoimes artiklite 5 ja 18); ning

kui ta rahuldas 17. mail 2013 Daimler AG taotluse laiendada kehtivat sõidukite tüübikinnitust 245G sõidukitele, millele varem oli antud juba muu tüübikinnitus ja mille suhtes kuulusid kohaldamisele kliimaseadmete direktiivis ette nähtud uued tingimused; sellega hoiti kõrvale kliimaseadmete direktiivi täitmisest.

Mõista menetluskulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Raamdirektiivi artikli 12 ja lisa X kohaselt on liikmesriikidel juhul, kui toodangu puhul esineb kõrvalekaldeid tüübile vastusest, kohustus võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et toodetud sõidukid vastavad kinnitatud tüübile. Samuti tuleb raamdirektiivi artikli 30 kohaselt tuleb juhul, kui uued sõidukid ei vasta kinnitatud tüüpidele, võtta vajalikud meetmed nende vastavusse viimiseks. Daimler AG toodang ja valmistatud sõidukitüübid hälbisid teatava külmaaine kasutamise puhul kinnitatud tüüpidest kõrvale. Vastupidi raamdirektiivi artiklites 12 ja 30 sätestatule ei võtnud Saksamaa ametiasutused vajalikke meetmeid toodangu vastavusse viimiseks.

Peale selle leiab hageja, et Saksamaa ametiasutused rikkusid raamdirektiivi artiklit 46, kui nad ei kohaldanud karistusi siis, kui Daimler AG rikkus raamdirektiivi artikli 5 lõiget 1 ja artiklit 18.

Viimaks hiilisid Saksamaa ametiasutused lubamatul moel kõrvale kliimaseadmete direktiivis sätestatust, kui nad laiendasid vanemat sõiduki tüübikinnitust eespool nimetatud sõidukitüüpidele.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/40EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 161, lk 12).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, lk 1).