Language of document :

Kanne 23.12.2016 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-668/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes, A. C. Becker ja D. Kukovec)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2006/40/EY1 (ilmastointijärjestelmädirektiivi) ja direktiivin 2007/46/EY2 (puitedirektiivi) mukaisia velvoitteitaan,

koska se ei ole toteuttanut tarpeellisia toimenpiteitä tyyppeihin 246, 176 ja 117 kuuluvien ajoneuvojen saattamiseksi hyväksyttyjä tyyppejä vastaaviksi (puitedirektiivin 12 ja 30 artikla),

koska se ei ole toteuttanut tarpeellisia toimenpiteitä seuraamusten täytäntöönpanemiseksi (puitedirektiivin 46 artikla yhdessä sen 5 ja 18 artiklan kanssa),

koska se on hyväksynyt 17.5.2013 Daimler AG:n esittämän pyynnön olemassa olevan ajoneuvotyypin 245G ulottamisesta koskemaan ajoneuvoja, joita varten oli jo myönnetty muu tyyppihyväksyntä ja joihin sovellettiin ilmastointijärjestelmädirektiivissä säädettyjä uusia edellytyksiä, ja kiertänyt näin mainittua direktiiviä,

velvoittaa Saksan liittotasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puitedirektiivin 12 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on tuotantoa koskevien yhdenmukaisuutta koskevien eroavaisuuksien ilmetessä toteutettava liitteen X mukaiset tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että valmistettavat ajoneuvot ovat yhdenmukaisia hyväksytyn tyypin kanssa. Puitedirektiivin 30 artiklassa säädetään, että jos uudet ajoneuvot eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, jäsenvaltion on toteutettava aiheelliset toimenpiteet näiden ajoneuvojen saattamiseksi hyväksytyn tyypin mukaisiksi. Daimler AG:n eräiden tyyppien tuotanto ja uudet ajoneuvot eivät ole hyväksyttyjen tyyppien mukaisia eräiden ilmastointilaitteiden käytön osalta. Saksan viranomaiset eivät ole toteuttaneet tarvittavia toimenpiteitä yhdenmukaisuuden palauttamiseksi puitedirektiivin 12 ja 30 artiklan mukaisesti.

Saksan viranomaiset ovat komission mukaan myös rikkoneet puitedirektiivin 46 artiklaa, koska ne eivät ole säätäneet mistään seuraamuksista kyseisen puitedirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa ja 18 artiklassa säädettyjen rikkomusten johdosta.

Saksan viranomaiset ovat myös kiertäneet lainvastaisesti ilmastointijärjestelmädirektiiviä, koska ne ovat ulottaneet aiemman ajoneuvotyypin koskemaan edellä mainittuja ajoneuvotyyppejä.

____________

1 Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 17.5.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY (EUVL 2006, L 161, s. 12).

2 Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (EUVL 2007, L 263, s. 1).