Language of document :

2016 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-668/16)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

konstatuoti, kad Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 2006/40/EB1 (Kondicionavimo sistemų direktyva) ir Direktyvą 2007/46/EB2 (Pagrindų direktyva), nes

nesiėmė būtinų priemonių atstatyti 246, 176 ir 117 tipų transporto priemonių atitiktį patvirtintiems tipams (Pagrindų direktyvos 12 ir 30 straipsniai);

nesiėmė būtinų priemonių įvykdant sankcijas (Pagrindų direktyvos 46 straipsnis, siejamas su jos 5 ir 18 straipsniais); ir

2013 m. gegužės 17 d. tenkino Daimler AG pateiktą prašymą išplėsti esamo transporto priemonės tipo 245G taikymą transporto priemonėms, kurioms jau buvo suteiktas kitas patvirtintas tipas ir kurioms taikomos naujos sąlygos, numatytos Kondicionavimo sistemų direktyvoje, ir taip apėjo minėtą direktyvą.

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Pagrindų direktyvos 12 straipsnį ir X priedą valstybės narės privalo, esant atitikties, susijusios su gamyba, skirtumams, pagal X priedą imtis būtinų priemonių, kad pagamintos transporto priemonės atitiktų patvirtintą tipą. Be to, pagal Pagrindų direktyvos 30 straipsnį esant naujų transporto priemonių skirtumams palyginus su patvirtintais tipais, reikia imtis būtinų priemonių atstatyti atitiktį. Kai kurių rūšių Daimler AG pagamintos transporto priemonės skiriasi nuo patvirtintų tipų, kiek tai susiję su tam tikrų aušinimo skysčių naudojimu. Vokietijos valdžios institucijos nesiėmė būtinų priemonių tam, kad būtų atstatyta atitiktis ir todėl buvo pažeisti Pagrindų direktyvos 12 ir 30 straipsniai.

Be to, Vokietijos valdžios institucijos pažeidė Pagrindų direktyvos 46 straipsnį, nes netaikė jokių sankcijų už Pagrindų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio pažeidimus.

Galiausiai Vokietijos valdžios institucijos neteisėtai apėjo Kondicionavimo sistemų direktyvą seno tipo transporto priemonėms taikydama aukštesnėje pozicijoje nurodytus transporto priemonių tipus.

____________

1     2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 161, p. 12).

2     2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, p. 1).