Language of document :

Prasība, kas celta 2016. gada 23. decembrī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(lieta C-668/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prasītājas prasījumi:

Vācijas Federatīvā Republika neesot ievērojusi Direktīvā 2006/40/EK 1 (Gaisa kondicionēšanas sistēmu direktīva) un Direktīvā 2007/46/EK 2 (Pamatdirektīva) paredzētos pienākumus, jo:

tā neesot veikusi vajadzīgos pasākumus, lai no jauna nodrošinātu transportlīdzekļu tipu 246, 176 un 117 atbilstību to apstiprinātajiem tipiem (Pamatdirektīvas 12. un 30. pants);

tā neesot veikusi pasākumus, kas vajadzīgi sankciju īstenošanai (Pamatdirektīvas 46. pants kopsakarā ar 5. un 18. pantu), un

2013. gada 17. maijā tā esot apmierinājusi Daimler AG pieteikumu par esošā transportlīdzekļa tipa 245G paplašināšanu, iekļaujot transportlīdzekļus, kuriem jau iepriekš bija piešķirts cits tipa apstiprinājums un kuriem ir piemērojami jaunie Gaisa kondicionēšanas sistēmu direktīvas nosacījumi, un tādējādi ir apgājusi Gaisa kondicionēšanas sistēmu direktīvu.

Piespriest Vācijas Federatīvajai Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Pamatdirektīvas 12. pantu un X pielikumu dalībvalstīm esot pienākums noviržu no atbilstības gadījumā veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotie transportlīdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam. Tāpat saskaņā ar Pamatdirektīvas 30. pantu gadījumā, ja jauni transportlīdzekļi atšķiras no apstiprinātā tipa, esot jāveic vajadzīgie pasākumi atbilstības atjaunošanai. Daimler AG veiktā ražošana un izgatavotie jaunie transportlīdzekļi esot atšķīrušies no apstiprinātā tipa saistībā ar noteikta dzesēšanas līdzekļa izmantošanu. Vācijas iestādes pretēji Pamatdirektīvas 12. un 30. pantam neesot veikušas pasākumus, kuri vajadzīgi atbilstības atjaunošanai.

Turklāt Vācijas iestādes esot pārkāpušas Pamatdirektīvas 46. pantu, jo tās neesot piemērojušas sankcijas par Daimler AG izdarītajiem Pamatdirektīvas 5. panta 1. punkta un 18. panta pārkāpumiem.

Visbeidzot, Vācijas iestādes, paplašinot vecāku transportlīdzekļa tipu, lai iekļautu tajā iepriekš minētos transportlīdzekļu tipus, esot nepieļaujamā veidā apgājušas Gaisa kondicionēšanas sistēmu direktīvu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (OV L 161, 12. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 1. lpp.).