Language of document :

Acțiune introdusă la 23 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-668/16)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, Bevollmächtigte)

Pârâtă: Republica Federală Germania

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că Republica Federală Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2006/40/CE1 (Directiva privind sistemele de climatizare) și al Directivei 2007/46/CE2 (Directiva-cadru), prin aceea că:

a omis să ia măsurile necesare pentru a restabili conformitatea vehiculelor de tip 246, 176 și 117 cu tipurile omologate (articolele 12 și 30 din directiva-cadru);

nu a luat măsurile necesare pentru executarea sancțiunilor (articolul 46 coroborat cu articolele 5 și 18 din directiva-cadru);

la data de 17 mai 2013 la cererea formulată de Daimler AG a admis o extindere a tipului de vehicul omologat 245G la vehicule pentru care s-a acordat o altă omologare de tip și cărora le erau aplicabile noile condiții prevăzute de Directiva privind sistemele de climatizare, eludând astfel această directivă.

obligarea Republicii Federale Germania la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 12 și anexei X din directiva-cadru, statele membre trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producției vehiculelor cu tipul omologat. De asemenea, potrivit articolului 30 din directiva-cadru, trebuie adoptate măsurile necesare pentru a se asigura că noile vehicule care nu sunt conforme sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. Producția și noile vehicule de anumite tipuri ale Daimler AG nu sunt conforme cu tipurile omologate, întrucât folosesc un anumit mijloc de răcire. Autoritățile germane nu ar fi adoptat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea acestora, în contradicție cu articolele 12 și 30 din directiva-cadru.

În plus, autoritățile germane ar fi încălcat articolul 46 din directiva-cadru, prin faptul că nu au luat nicio sancțiune împotriva încălcărilor de către Daimler AG a articolului 5 alineatul (1) și a articolului 18 din directiva-cadru.

În sfârșit, autoritățile germane ar fi eludat Directiva privind sistemele de climatizare extinzând în mod nepermis un tip vechi de vehicule la tipurile de vehicule menționate mai sus.

____________

1 Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (JO 2006, L 161, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 16 p.84)

2 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO 2007 L 263, p. 1)