Language of document :

Žaloba podaná 23. decembra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(vec C-668/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

konštatoval, že Spolková republika Nemecko porušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice 2006/40/ES1 (smernica o klimatizačných systémoch) a smernice 2007/46/ES2 (rámcová smernica) tým, že

neprijala potrebné opatrenia na opätovné zabezpečenie súladu vozidiel typov 246, 176 a 117 so schválenými typmi (článok 12 a 30 rámcovej smernice),

neprijala potrebné opatrenia na vykonávanie sankcií (článok 46 v spojení s článkami 5 a 18 rámcovej smernice), a 

vyhovela 17. mája 2013 žiadosti spoločnosti Daimler AG o rozšírenie existujúceho typu vozidla 245G na vozidlá, v súvislosti s ktorými sa už udelilo iné typové schválenie, a na ktoré sa uplatňovali nové podmienky smernice o klimatizačných systémoch, pričom tak obišla túto smernicu,

zaviazal Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 12 a prílohy X rámcovej smernice sú členské štáty povinné v prípade nesúladu pri výrobe prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečil súlad vyrobených vozidiel so schváleným typom. Rovnako podľa článku 30 rámcovej smernice je v prípade odchýlenia nových vozidiel od schválených typov potrebné prijať potrebné opatrenia s cieľom opätovného zabezpečenia súladu. Výroba a dokončené nové vozidlá určitých typov spoločnosti Daimler AG sa odlišujú od schválených typov, pokiaľ ide o používanie istého chladiva. Nemecké orgány neprijali v rozpore s článkami 12 a 30 rámcovej smernice potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.

Okrem toho nemecké orgány porušili článok 46 rámcovej smernice, keď neprijali nijaké sankcie z dôvodu porušenia článku 5 ods. 1 a článku 18 rámcovej smernice zo strany spoločnosti Daimler AG.

Napokon nemecké orgány tým, že protiprávne rozšírili starší typ vozidla na vyššie uvedené typy vozidiel, obišli smernicu o klimatizačných systémoch.

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 2006, s. 12).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s. 1).