Language of document :

Tožba, vložena 23. decembra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-668/16)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, agenti)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj ugotovi, da :

Zvezna Republika Nemčija s tem, da

ni sprejela ukrepov, potrebnih za ponovno zagotovitev skladnost vozil tipov 246, 176 in 117 s homologiranimi tipi (člena 12 in 30 Okvirne direktive);

ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvrševanje sankcij (člen 46 v povezavi s členoma 5 in 18 Okvirne direktive); in

je 17. maja 2013 ugodila predlogu družbe Daimler AG za razširitev obstoječega tipa vozila 245G na vozila, za katera je bila predhodno že izdana druga homologacija in za katera se uporabljajo nove zahteve Direktive o klimatskih napravah, zaradi česar je prišlo do obida te direktive.

ni izpolnila svojih obveznosti iz Direktive 2006/40/ES1 (Direktiva o klimatskih napravah) in Direktive 2007/46/ES2 (Okvirna direktiva)

Zvezni Republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 12 in Prilogo X Okvirne direktive so države članice, v primeru neskladne proizvodnje, dolžne sprejeti ukrepe, potrebne za zagotovitev, da proizvedena vozila ustrezajo homologiranim tipom. Ravno tako je treba v skladu s členom 30 Okvirne direktive, pri odstopanju novih vozil od homologiranih tipov, sprejeti potrebne ukrepe za to, da se ponovno doseže usklajenost. Proizvodnja in že proizvedena nova vozila nekaterih tipov vozil družbe Daimler AG zaradi uporabe določenega hladilnega sredstva odstopajo od svojega homologiranega tipa. Nemški organi pa, v nasprotju s členoma 12 in 30 Okvirne direktive, niso prejeli ukrepov, potrebnih za ponovno doseganje skladnosti.

Poleg tega so nemški organi kršili člen 46 Okvirne direktive, saj zoper kršitev člena 5(1) in člena 18 Okvirne direktive s strani družbe Daimler AG, niso sprejeli potrebnih ukrepov.

Nazadnje, nemški organi so z razširitvijo starejšega tipa vozila na zgoraj navedene tipe vozil, na nezakonit način obšli Direktivo o klimatskih napravah.

____________

1 Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

(UL L 161, 14.6.2006, str. 12).

2 Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).