Language of document :

Talan väckt den 23 december 2016 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-668/16)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes, A.C. Becker och D. Kukovec)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2006/40/EG1 och direktiv 2007/46/EG2 genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att fordon av typ 246, 176 och 117 åter ska överensstämma med typgodkännandena (artikel 12 och 30 i direktiv 2007/46), genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa sanktionerna (artikel 46 jämförd med artiklarna 5 och 18 i direktiv 2007/46) och genom att Förbundsrepubliken Tyskland den 17 maj 2015 beviljade en ansökan från Daimler AG om utvidgande av typgodkännandet 245G till fordon som omfattades av ett annat typgodkännande och vilka omfattas av de nya bestämmelserna i direktiv 2006/40, således har åsidosatt direktiv 2006/40, och

förplikta Förbundsrepubliken TYskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 12 i och bilaga X till direktiv 2007/46 ska medlemsstaterna vid bristande överensstämmelse avseende serietillverkade fordon vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fordonen överensstämmer med typgodkännandet. De ska även enligt artikel 30 i samma direktiv, om de finner att nya fordon inte överensstämmer med typgodkännandet, vidta nödvändiga åtgärder för att de ska överensstämma med den godkända typen. Daimler AG.s tillverkning av nya fordon av vissa fordonstyper avviker, på grund av att ett visst luftkonditioneringssystem använts, från Daimler AG.s typgodkännade Tyska myndigheter har i strid med artiklarna 12 och 30 i direktiv 2007/46 underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att denna situation ska upphöra.

Tyska myndigheter har vidare åsidosatt artikel 46 i direktiv 2007/46 genom att inte fastställa några sanktioner för att Daimler AG har åsidosatt artiklarna 5.1 och 18 i direktiv 2007/46.

Slutligen har tyska myndigheter genom att utvidga ett äldre typgodkännande till nämnda fordon avvikit från direktiv 2006/40.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/¤0/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EUT L 161, 2006, s. 12)

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 2007, s. 1)