Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 29. prosince 2016 – Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman v. Région de Bruxelles-Capitale

(Věc C-671/16)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Odpůrce: Région de Bruxelles-Capitale

Předběžná otázka

Je nutno ustanovení čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí1 vykládat tak, že pod obrat „plány a programy“ zahrnuje územní nařízení přijaté regionálním orgánem, které:

obsahuje kartografický plán vyznačující oblast použití, která je omezena na jedinou čtvrť, a v rámci této oblasti vymezuje bloky, na něž se uplatní rozdílná pravidla rozmístění a výšky staveb; a

obsahuje rovněž konkrétní řešení územního plánování pro zóny v okolí nemovitostí, jakož i přesné údaje o prostorovém uplatnění některých pravidel, jež stanoví, a to při zohlednění ulic, rovných kolmic na tyto ulice a vzdáleností vůči zarovnání těchto ulic; a

sleduje cíl přestavby dotčené čtvrti; a

stanoví pravidla pro obsah složky žádosti o územní povolení, jež podléhá posouzení vlivů na životní prostředí v této čtvrti?

____________

1 Úř. věst. L 197, s. 30; Zvl. vyd. 15/06, s. 157.