Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 29.12.2016 – Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard ja David Weytsman v. Région de Bruxelles-Capitale

(Asia C-671/16)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard ja David Weytsman

Vastaaja: Région de Bruxelles-Capitale

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY1 2 artiklan a alakohtaa tulkittava siten, että ”suunnitelmien ja ohjelmien” käsitteeseen kuuluu alueellisen viranomaisen hyväksymä asemakaava:

johon sisältyvässä kartoituksessa määritellään sen yhteen ainoaan kortteliin rajoittuva soveltamisalue ja määritellään tällä alueella tietyt kohteet, joilla sovelletaan erillisiä sääntöjä rakennelmien pystyttämiseen ja korkeuteen, ja

jossa on myös suunnittelua koskevia erityissäännöksiä rakennusten läheisyydessä sijaitsevien alueiden osalta ja tarkkoja tietoja tiettyjen kyseisessä kaavassa katujen, näiden katujen suhteen kohtisuoraan piirrettyjen linjojen ja näistä kaduista laskettujen etäisyyksien perusteella asetettujen sääntöjen alueellisesta soveltamisesta ja

jolla pyritään kyseisen korttelin kehittämiseen ja

jossa asetetaan sääntöjä, jotka koskevat rakennuslupahakemusten hakemusasiakirjoja ympäristövaikutusten arvioimiseksi tämän korttelin osalta?

____________

1 EYVL 2001, L 197, s. 30.