Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Belgicko) 29. decembra 2016 – Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman/Région de Bruxelles-Capitale

(vec C-671/16)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Žalovaný: Région de Bruxelles-Capitale

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie1 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa pod pojem „plány a programy“ urbanistické nariadenie prijaté regionálnym orgánom:

–    ktoré obsahuje kartografiu stanovujúcu rozsah uplatnenia, obmedzený na jedinú štvrť a vymedzujúci v rámci tohto rozsahu rôzne bloky, na ktoré sa uplatnia rozličné pravidlá, pokiaľ ide o výstavbu a výšku stavieb, a

–    ktoré stanovuje tiež osobitné predpisy využitia zón nachádzajúcich sa okolo budov, ako aj presné indikácie o priestorovom uplatnení niektorých pravidiel, ktoré stanovuje, pričom zohľadňuje ulice, kolmé línie na tieto ulice a vzdialenosti vzhľadom na stavebnú čiaru týchto ulíc, a

–    ktoré sleduje cieľ premeny dotknutej štvrti, a

–    ktoré stanovuje pravidlá týkajúce sa obsahu žiadostí o stavebné povolenie predložených na posúdenie účinkov na životné prostredie v tejto štvrti?

____________

1 Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.