Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) dne 6. ledna 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. DPAS Limited

(Věc C-5/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odpůrkyně: DPAS Limited

Předběžné otázky

Ve světle článku 135 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 2006/112/ES1 (základní směrnice o DPH) a výkladu tohoto ustanovení, který Soudní dvůr provedl v rozsudcích AXA, Bookit II a NEC, si Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [odvolací soud (senát pro daně a věci kancléřství) (Spojené království)] dovoluje předložit Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o rozhodnutí o následujících otázkách:

(1)    Je taková služba, jako je služba poskytovaná osobou povinnou k dani v projednávaném případě, spočívající v zadání příkazu, aby byly v souladu se zmocněním k přímému inkasu finanční prostředky odepsány prostřednictvím přímého inkasa z bankovního účtu pacienta a po odečtení odměny osoby povinné k dani převedeny osobou povinnou k dani pacientovu zubnímu lékaři a pojistiteli, plněním osvobozeným od daně spočívajícím v provedení převodů nebo platebních služeb uvedeným v čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES?

    Vyplývá konkrétně z rozsudků Bookit II a NEC závěr, že osvobození od DPH uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. d) není použitelné na takovou službu, jako je služba poskytovaná osobou povinnou k dani v projednávaném případě, v rámci které osoba povinná k dani sama neodepisuje ani nepřipisuje finanční prostředky na žádné účty, kterými disponuje, ale která, pokud dojde k převodu finančních prostředků, je pro takový převod podstatná? Nebo vede rozhodnutí ve věci AXA k opačnému závěru?

(2)    Jaké jsou příslušné zásady, které se mají uplatnit pro určení toho, zda taková služba, jako je služba poskytovaná osobou povinnou k dani v projednávaném případě, spadá či nespadá pod pojem „vymáhání pohledávek“ podle čl. 135 odst. 1 písm. d)? Konkrétně pokud (jak Soudní dvůr rozhodl ve věci AXA v souvislosti se stejnou nebo velmi obdobnou službou) by taková služba představovala vymáhání pohledávek, pokud by byla poskytována osobě, v jejíž prospěch má být platba uhrazena (v projednávané věci a ve věci AXA tedy zubním lékařům), představuje taková služba vymáhání pohledávek i v případě, že je poskytována osobě, která má platbu uhradit (tedy v projednávané věci pacientům)?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).