Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ühendkuningriik) 6. jaanuaril 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs versus DPAS Limited

(kohtuasi C-5/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Vastustaja: DPAS Limited

Eelotsuse küsimused

Arvestades nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ1 (käibemaksudirektiiv) artikli 135 lõike 1 punkti d ja tõlgendusi, mille Euroopa Kohus on sellele sättele andnud kohtuotsustes AXA, Bookit II ja NEC, esitab Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

(1)    Kas niisugune teenus, nagu käesolevas asjas maksumaksja poolt osutatav teenus, mis seisneb selles, et maksumaksja annab otsekorraldusjuhisest tuleneva korralduse võtta patsiendi pangakontolt otsekorralduse alusel raha ja kanda see üle maksumaksjale ning kannab selle pärast oma tasu mahaarvamist edasi patsiendi hambaarstile ja kindlustusandjale, on käibemaksudirektiivi artikli 135 lõike 1 punkti d tähenduses käibemaksust vabastatud teenus, mis on seotud maksete või ülekannetega?

Kas kohtuotsuste Bookit II ja NEC põhjal saab eelkõige järeldada, et artikli 135 lõike 1 punktis d ette nähtud käibemaksuvabastus ei ole kohaldatav käesolevas asjas maksumaksja poolt osutatava teenuse suhtes, kus maksumaksja ise ei debiteeri ega krediteeri ühtki kontot, mis on tema kontrolli all, kuid mis juhul, kui rahaülekanne toimub, on selle jaoks oluline? Või tuleb kohtuotsuse AXA põhjal järeldada vastupidist?

(2)    Mis põhimõtetest tuleb lähtuda selle kindlaksmääramisel, kas niisugune teenus, nagu on käesolevas asjas maksumaksja poolt osutatav teenus, kuulub artikli 135 lõike 1 punktis d kasutatud mõiste „võlgade sissenõudmine“ alla? Konkreetsemalt, kui (nagu Euroopa Kohus järeldas kohtuotsuses AXA sama või väga sarnase teenuse puhul) sellise teenuse puhul oleks tegemist võlgade sissenõudmisega, kui seda osutataks isikule, kellele makse tasumisele kuulub (s.o käesolevas ja AXA kohtuasjas hambaarstid), siis kas selle teenuse puhul oleks võlgade sissenõudmisega tegemist ka siis, kui seda teenust osutatakse isikule, kes makseid tegema peavad (s.o käesolevas asjas patsiendid)?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).