Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 6.1.2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. DPAS Limited

(Asia C-5/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Vastapuoli: DPAS Limited

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (arvonlisäverodirektiivi) 135 artiklan 1 kohdan d alakohta ja unionin tuomioistuimen kyseisestä säännöksestä tuomiossa AXA, tuomiossa Bookit II ja tuomiossa NEC esittämät tulkinnat, Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) esittää kunnioittavasti Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

Onko verovelvollisen käsiteltävässä asiassa suorittaman kaltainen palvelu, jossa se antaa suoraveloitusvaltuutuksen mukaisesti määräyksen, että potilaan pankkitililtä veloitetaan suoraveloituksena summa, jonka verovelvollinen vähennettyään siitä oman palkkionsa siirtää potilaan hammaslääkärille ja vakuutuksenantajalle, arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa verosta vapautettu maksuja tai tilisiirtoja koskeva liiketoimi? Erityisesti kysytään, onko tuomion Bookit II ja tuomion NEC perusteella katsottava, että 135 artiklan 1 kohdan d alakohtaan sisältyvää vapautusta arvonlisäverosta ei voida soveltaa verovelvollisen käsiteltävässä asiassa suorittaman kaltaiseen palveluun, jossa verovelvollinen itse ei veloita tai hyvitä tilejä, joihin sillä on käyttöoikeus, mutta joka varoja siirrettäessä on olennainen tämän siirron kannalta? Vai onko tuomion AXA perusteella tehtävä päinvastainen päätelmä?

2)    Mitkä ovat merkitykselliset periaatteet, joita on sovellettava määritettäessä, onko verovelvollisen käsiteltävässä asiassa suorittaman kaltaisessa palvelussa kyse 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta saamisten perimisestä? Erityisesti kysytään, mikäli (kuten unionin tuomioistuin katsoi tuomiossa AXA samasta tai hyvin samankaltaisesta palvelusta) tällaisessa palvelussa on kyse saamisten perimisestä, jos se suoritetaan henkilölle, jolle maksu on suoritettava (eli hammaslääkäreille käsiteltävässä asiassa ja tuomiossa AXA), onko tässä palvelussa kyse saamisten perimisestä myös silloin, jos palvelu suoritetaan henkilölle, joka on velvollinen suorittamaan maksun, (eli potilaille käsiteltävässä asiassa)?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EYVL 2006, L 347, s. 1)