Language of document :

2017 m. sausio 6 d. Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / DPAS Limited

(Byla C-5/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Kita apeliacinio proceso šalis: DPAS Limited

Prejudiciniai klausimai

Atsižvelgdamas į Tarybos direktyvos 2006/112/EB (toliau – pagrindinė PVM direktyva)1 135 straipsnio 1 dalies d punktą ir Teisingumo Teismo pateiktą šios nuostatos aiškinimą sprendimuose AXA, Bookit II bei NEC, Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) pateikia Europos Sąjungos Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

1.    Ar tokia paslauga, kokią šioje byloje teikia mokesčių mokėtojas ir kurią sudaro nurodymas pagal įgaliojimą dėl tiesioginio debeto nurašyti lėšas nuo paciento banko sąskaitos tiesioginio debeto būdu bei mokesčių mokėtojo atliekamas jų pervedimas paciento odontologui ir draudikui po to, kai iš jų atskaitomas užmokestis mokesčių mokėtojui, yra neapmokestinamas pervedimo arba mokėjimo paslaugų teikimas, kaip tai suprantama pagal pagrindinės PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies d punktą?

Visų pirma, ar atsižvelgiant į sprendimus Bookit II ir NEC galima daryti išvadą, kad 135 straipsnio 1 dalies d punkte numatytas neapmokestinimas PVM netaikomas tokiai paslaugai, kokią šioje byloje teikia mokesčių mokėtojas ir kuri nesusijusi su paties mokesčių mokėtojo atliekamu lėšų nurašymu nuo jo kontroliuojamų sąskaitų arba įskaitymu į jas, tačiau kuri yra būtina lėšų pervedimui, jeigu jis įvyksta? Ar atsižvelgiant į Sprendimą AXA reikia padaryti priešingą išvadą?

2.    Pagal kokius principus turi būti nustatyta, ar tokia paslauga, kokią šioje byloje teikia mokesčių mokėtojas, yra 135 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas „skolų išieškojimas“? Visų pirma, jei (kaip Teisingumo Teismas Sprendime AXA nurodė dėl tokios pačios ar labai panašios paslaugos) tokia paslauga būtų skolų išieškojimas, jeigu ji būtų teikiama asmeniui, kuriam mokėtinos lėšos (t. y. odontologams – tiek šioje byloje, tiek byloje AXA), ar tokia paslauga yra skolų išieškojimas ir tais atvejais, kai ji teikiama asmeniui, kuris turi atlikti mokėjimą (t. y. šioje byloje – pacientui)?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).