Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 6. januára 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/DPAS Limited

(vec C-5/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odporkyňa v odvolacom konaní: DPAS Limited

Prejudiciálne otázky

So zreteľom na článok 135 ods. 1 písm. d) smernice Rady 2006/112/ES1  (hlavná smernica o DPH) a výklad tohto ustanovenia, ktorý Súdny dvor podal v rozsudkoch AXA, Bookit II a NEC, si Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [vyšší súd (daňový a kancelársky senát)] dovoľuje položiť Súdnemu dvoru Európskej únie nasledujúce prejudiciálne otázky:

1.    Je služba, akú poskytovala zdaniteľná osoba v prejednávanom prípade, spočívajúca v tom, že v súlade s poverením na vykonanie inkasa zadala príkaz na to, aby finančné prostriedky boli odpísané prostredníctvom inkasa z bankového účtu pacienta a po odpočítaní odmeny zdaniteľnej osoby boli prevedené na zubného lekára a poisťovateľa pacienta, poskytovaním služieb týkajúcich sa prevodov alebo platieb, ktoré je oslobodené od dane, v zmysle článku 135 ods. 1 písm. d) hlavnej smernice o DPH?

Vyplýva konkrétne z rozsudkov Bookit II a NEC záver, že oslobodenie od DPH stanovené v článku 135 ods. 1 písm. d) sa nevzťahuje na službu, akú poskytovala zdaniteľná osoba v prejednávanom prípade, pri ktorej zdaniteľná osoba sama neodpíše ani nepripíše nijaké sumy na účtoch, ktorými môže disponovať, ale ktorá je v prípade, ak následne dôjde k prevodu finančných prostriedkov, rozhodujúca pre tento prevod? Alebo vedie rozsudok AXA k opačnému záveru?

2.    Aké sú relevantné zásady, ktoré sa majú uplatniť pri rozhodovaní o tom, či služba, akú poskytovala zdaniteľná osoba v prejednávanom prípade, spadá do pôsobnosti pojmu „vymáhanie dlhov“ v zmysle článku 135 ods. 1 písm. d)? Konkrétne, ak (ako Súdny dvor rozhodol vo veci AXA v súvislosti s rovnakou alebo veľmi podobnou službou) by taká služba predstavovala vymáhanie dlhov, pokiaľ by sa poskytovala veriteľovi (teda v prejednávanej veci a vo veci AXA zubným lekárom), predstavuje táto služba vymáhanie dlhov aj v prípade, ak sa poskytuje dlžníkovi (teda v prejednávanej veci pacientom)?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).