Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 6 januari 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mot DPAS Limited

(Mål C-5/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Motpart: DPAS Limited

Tolkningsfrågor

Mot bakgrund av artikel 135.1 d i rådets direktiv 2006/112/EG1 mervärdesskattedirektivet) och domstolens tolkning av denna bestämmelse i domen AXA, domen Bookit och domen NEC begär Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) ett förhandsavgörande av domstolen beträffande följande frågor:

Den i målet aktuella tjänsten består i att en beskattningsbar person, enligt en fullmakt avseende autogiro, utfärdar anvisning om att uttag per autogiro ska göras på en tandläkarpatients bankkonto och att pengarna, efter avdrag     för den beskattningsbara personens avgift, ska överföras till patientens tandläkare och försäkringsgivare. Är detta ett tillhandahållande av en sådan betalnings- och överföringstjänst som är undantagen från mervärdesskatteplikt enligt artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet?

Följer det av domen Bookit och domen NEC att undantag från mervärdesskatteplikt inte ska tillämpas när en beskattningsbar person,     såsom i det nu aktuella målet, inte själv medverkar vid debitering och kreditering av konton över vilka vederbörande har kontroll, men har en     avgörande betydelse för att en betalningsöverföring kommer till stånd? Alternativt, föranleder domen AXA ett motsatt ställningstagande?

Vilka är de relevanta principer som ska tillämpas för att bestämma huruvida en tjänst av det slag som utförs av den beskattningsbara personen i det nu aktuella målet är eller inte är en tjänst som omfattas av tillämpningsområdet för begreppet ”indrivning av fordringar” i artikel 135.1 d mervärdesskattedirektivet? Om, (såsom domstolen beslutade i domen AXA beträffande samma eller en mycket liknande tjänst) en sådan tjänst utgör indrivning av fordringar, när den tillhandahålls till den person till vilken betalningen ska göras (det vill säga tandläkaren i det nu aktuella målet och i domen AXA), utgör denna tjänst indrivning av fordringar, även när tjänsten tillhandahålls till den person som ska betala ut ersättningen (det vill säga patienten i det nu aktuella målet)?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).