Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal (Обединено кралство), постъпило на 16 януари 2017 г. — Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

(Дело C-17/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподател: Grenville Hampshire

Ответник: The Board of the Pension Protection Fund

Преюдициални въпроси

1.    Изисква ли член 8 от Директива 80/987/ЕИО1 (понастоящем заменен с член 8 от Директива 2008/94/ЕО2 ) от държавите членки да гарантират, че всеки отделен работник или служител ще получи поне 50 % от стойността на придобитите от него права във връзка с пенсии, в случай че работодателят му изпадне в неплатежоспособност (с изключение единствено на случаите на злоупотреба, за които се прилага член 10, буква а) от посочената директива)?

2.    При условията на евентуалност, в зависимост от констатациите на националните юрисдикции относно обстоятелствата по делото, достатъчно ли е в съответствие с член 8 от Директива 80/987/ЕИО в държава членка да съществува система за закрила, при която работниците и служителите обикновено получават повече от 50 % от стойността на придобитите от тях права във връзка с пенсии, но отделни работници или служители получават по-малко от 50 % поради:

(i) наличието на финансов таван на сумата на обезщетението, изплащано на работниците и служителите (по-конкретно тези, които не са навършили нормалната пенсионна възраст по тяхната пенсионна схема към момента на настъпване на неплатежоспособността на работодателя); и/или

(ii) наличието на правила за ограничаване на годишното увеличение на изплащаното на работниците и служителите обезщетение или на годишната преоценка на правата им преди достигане на пенсионна възраст?

3.    Член 8 от Директива 80/987/ЕИО има ли директен ефект с оглед на обстоятелствата по настоящото дело?

____________

1 Директива 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (ОВ L 283, 1980 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 197).

2 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (ОВ L 283, 2008 г., стр. 36).