Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Spojené království) dne 16. ledna 2017 – Grenville Hampshire v. The Board of the Pension Protection Fund

(Věc C-17/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Grenville Hampshire

Odpůrkyně: The Board of the Pension Protection Fund

Předběžné otázky

Vyžaduje článek 8 směrnice 80/987/EHS1 (který je nyní nahrazen článkem 8 směrnice 2008/94/ES2 ), aby členské státy zajistily, že v případě platební neschopnosti zaměstnavatele obdrží každý jednotlivý zaměstnanec alespoň 50 % hodnoty jím nabytých práv na starobní důchod [pouze s výjimkou případů zneužití, na něž se vztahuje čl. 10 písm. a) uvedené směrnice]?

Podpůrně, s výhradou zjištění vnitrostátních soudů, pokud jde o skutkové okolnosti věci, postačuje podle článku 8 směrnice 80/987/EHS, aby měl členský stát systém ochrany, v jehož rámci zaměstnanci zpravidla obdrží více než 50 % hodnoty jimi nabytých práv na starobní důchod, avšak někteří zaměstnanci obdrží méně než 50 % této hodnoty z důvodu:

i) finančního limitu pro výši náhrady poskytované zaměstnancům (zejména zaměstnancům, kteří v okamžiku platební neschopnosti zaměstnavatele dosud nedovršili důchodový věk, který je obvyklý v rámci daného důchodového systému); anebo

ii) pravidel omezujících roční navýšení náhrady poskytované zaměstnancům nebo každoroční přehodnocení jejich práv před dovršením důchodového věku?

Má článek 8 směrnice 80/987/EHS za skutkových okolností projednávané věci přímý účinek?

____________

1     Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. 1980, L 283, s. 23; Zvl. vyd. 05/01, s. 217).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. 2008, L 283, s. 36).