Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Ühendkuningriik) 16. jaanuaril 2016 – Grenville Hampshire versus The Board of the Pension Protection Fund

(kohtuasi C-17/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Grenville Hampshire

Vastustaja apellatsioonimenetluses: The Board of the Pension Protection Fund

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 80/987/EMÜ1 artiklist 8 (nüüd asendatud direktiivi 2008/94/EÜ2 artikliga 8) tuleneb liikmesriikidele kohustus tagada, et tööandja maksejõuetuse korral saab iga töötaja kätte vähemalt 50% väljateenitud vanadushüvitise väärtusest (ainsaks erandiks on kuritarvitused, mille suhtes kohaldatakse direktiivi artikli 10 punkti a)?

Teise võimalusena, kas võttes arvesse liikmeriigi kohtu järeldusi kohtuasja asjaolude kohta, on direktiivi 80/987/EMÜ artikli 8 kohaselt piisav, kui liikmesriik kehtestab kaitsesüsteemi, mille kohaselt saavad töötajad üldjuhul kätte rohkem kui 50% väljateenitud vanadushüvitise väärtusest, kuid mõned töötajad saavad kätte vähem kui 50%, sest:

(i) töötajatele (eelkõige neile, kes ei ole tööandja maksejõuetuse tekkimise ajaks jõudnud oma pensioniskeemi kohasesse tavalisse pensioniikka) makstava hüvitise summale on kehtestatud rahaline ülempiir; ja/või

(ii) kehtivad õigusnormid piiravad töötajatele makstava hüvitise iga-aastast suurendamist või nende pensioniõiguste iga-aastast ümberhindamist enne pensioniiga?

Kas käesoleva kohtuasja asjaoludel on direktiivi 80/987/EMÜ artiklil 8 vahetu õigusmõju?

____________

1      Nõukogu 20. oktoobri 1980. aasta direktiiv 80/987/EMÜ töötajate kaitset tööandja maksejõuetuse korral käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1980, L 283, lk 23; ELT eriväljaanne 05/01, lk 217).

2      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (ELT 2008, L 283, lk 36).