Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. janvārī iesniedza Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) – Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

(lieta C-17/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Pamatlietas puses

Prasītāja: Grenville Hampshire

Atbildētāja: The Board of the Pension Protection Fund

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai ar Direktīvas 80/987/EEK 1 8. pantu (tagad aizstāts ar Direktīvas 2008/94/EK 2 8. pantu) dalībvalstīm ir pieprasīts nodrošināt, lai darba devēja maksātnespējas gadījumā katrs atsevišķs darbinieks saņem vismaz 50 % no uzkrāto tiesību uz vecuma pabalstu vērtības (izņemot vienīgi pārkāpumu gadījumus, uz kuriem attiecas minētās direktīvas 10. panta a) apakšpunkts)?

2.    Pakārtoti, ievērojot valsts tiesu secinājumus par lietas apstākļiem, vai saskaņā ar Direktīvas 80/987/EEK 8. pantu ir pietiekami, ka dalībvalstij ir aizsardzības sistēma, kurā darbinieki parasti saņem vairāk kā 50 % no to uzkrāto tiesību uz vecuma pabalstiem vērtības, bet daži atsevišķi darbinieki saņem mazāk kā 50 %, pamatojoties uz:

i) darbiniekiem izmaksātās kompensācijas summas maksimālo finansiālo robežvērtību (it īpaši darbiniekiem, kuri nav sasnieguši savas pensiju shēmas parasto pensijas vecumu brīdī, kad darba devējs kļūst maksātnespējīgs); un/vai

ii) noteikumiem, kas ierobežo darbiniekiem izmaksātās kompensācijas ikgadējo palielinājumu vai ikgadējo viņu tiesību pārvērtēšanu pirms pensijas vecuma sasniegšanas?

3.    Vai Direktīvas 80/987/EEK 8. pantam ir tieša iedarbība izskatāmās lietas apstākļos?

____________

<1      Padomes 1980. gada 20. oktobra Direktīva 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV 1980, L 283, 23. lpp.).>

2      Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV 2008, L 283, 36. lpp.).