Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Regatul Unit) la 16 ianuarie 2017 – Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

(Cauza C-17/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din procedura principală

Reclamant: Grenville Hampshire

Pârât: The Board of the Pension Protection Fund

Întrebările preliminare

Articolul 8 din Directiva 80/987/CEE1 (în prezent înlocuit de articolul 8 Directiva 2008/94/CE2 ) impune statelor membre să se asigure că fiecare salariat primește cel puțin 50 % din valoarea drepturilor dobândite la pensie pentru limită de vârstă în cazul în care angajatorul devine insolvabil [cu singura excepție a cazurilor de abuz, cărora li se aplică articolul 10 litera (a) din această directivă]?

În subsidiar, sub rezerva constatărilor instanțelor naționale în ceea ce privește situația de fapt, este suficient ca, în temeiul articolului 8 din Directiva 80/987/CEE, un stat membru să aibă un sistem de protecție în baza căruia salariații să beneficieze, de obicei, de peste 50 % din valoarea drepturilor lor pe care le-au dobândit la pensie pentru limită de vârstă, dar unii salariați să primească mai puțin de 50 % în temeiul:

unui plafon financiar al valorii indemnizației plătite salariaților (în particular salariaților care nu au împlinit vârsta normală de pensionare prevăzută de sistemul de pensii la momentul intrării în insolvență a angajatorului); și/sau

unor norme de limitare a creșterilor anuale ale indemnizației plătite salariaților sau a reevaluării anuale a drepturilor acestora înainte de vârsta de pensionare?

Articolul 8 din Directiva 80/987/CEE are efect direct în împrejurările din prezenta cauză?

____________

1 Directiva 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului (JO L 283, 28 octombrie 1980, p. 23, Ediție specială 05/vol. 1, p. 197).

2 Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (JO L 283, 28 octombrie 2008, p. 36).