Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 16. januára 2017 – Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

(vec C-17/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Grenville Hampshire

Odporca: The Board of the Pension Protection Fund

Prejudiciálne otázky

Ukladá článok 8 smernice 80/987/EHS1 (medzičasom nahradený článkom 8 smernice 2008/94/ES2 ) členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby každý jednotlivý zamestnanec dostal najmenej 50 % hodnoty svojho nadobudnutého nároku na dávky v starobe v prípade, že sa jeho zamestnávateľ stane platobne neschopným [s jedinou výnimkou prípadov zneužívania, na ktoré sa vzťahuje článok 10 písm. a) tejto smernice]?

Subsidiárne, vzhľadom na skutkové zistenia vnútroštátnych súdov v tejto veci, postačuje v zmysle článku 8 smernice 80/987/EHS, aby mal členský štát systém ochrany, v rámci ktorého zamestnanci zvyčajne dostávajú viac ako 50 % hodnoty svojho nadobudnutého nároku na dávky v starobe, ale niektorí jednotliví zamestnanci dostávajú menej ako 50 % z dôvodu:

finančného obmedzenia maximálnej výšky náhrady vyplácanej zamestnancom (konkrétne zamestnancom, ktorí v čase vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa nedosiahli bežný dôchodkový vek stanovený v rámci dôchodkového systému); a/alebo

pravidiel obmedzujúcich medziročné zvýšenie náhrad vyplácaných zamestnancom alebo medziročné prehodnotenie ich nárokov pred dosiahnutím dôchodkového veku?

Je článok 8 smernice 80/987/EHS priamo účinný za okolností vo veci samej?

____________

1     Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, 1980, s. 23; Mim. vyd. 05/001, s. 217).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. EÚ L 283, 2008, s. 36).