Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo) 16. januarja 2017 – Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

(Zadeva C-17/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Grenville Hampshire

Nasprotna stranka: The Board of the Pension Protection Fund

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člen 8 Direktive 80/987/EGS1 (zdaj nadomeščen s členom 8 Direktive 2008/94/ES2 ) zahteva, da države članice vsakemu zaposlenemu zagotovijo vsaj 50 % vrednosti njegovih pridobljenih pravic do prejemkov za starost v primeru plačilne nesposobnosti njegovega delodajalca (z edino izjemo primera zlorabe, za katerega se uporablja člen 10(a) navedene direktive)?

Podredno, v odvisnosti od ugotovitev dejstev v tej zadevi s strani nacionalnih sodišč, zadostuje, da ima država članica v skladu s členom 8 Direktive 80/987/EGS sistem varstva, po katerem zaposleni navadno prejmejo več kot 50 % vrednosti svojih pridobljenih pravic do starostne pokojnine, vendar pa nekateri posamezniki prejmejo manj kot 50 % zaradi:

(i) finančne omejitve zneska nadomestila, izplačanega zaposlenim (zlasti zaposlenim, ki ob nastopu plačilne nesposobnosti delodajalca v svojem pokojninskem načrtu še niso dosegli običajne upokojitvene starosti); in/ali

(ii) pravil, ki omejujejo letne povišice nadomestil, plačane zaposlenim, ali letnih indeksacij njihovih pravic preden dosežejo upokojitveno starost?

Ali ima člen 8 Direktive 80/987/EGS neposredni učinek v okoliščinah obravnavane zadeve?

____________

1  –    Direktiva 80/987/EGS z dne 20 oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 217).

2  –    Direktiva 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (UL L 283, 28.10.2008, str. 36).