Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Förenade kungariket) den 16 januari 2017 – Grenville Hampshire mot The Board of the Pension Protection Fund

(Mål C-17/17)

Rättegångsspråk: Engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Grenville Hampshire

Motpart: The Board of the Pension Protection Fund

Tolkningsfrågor

Innebär artikel 8 i direktiv 80/987/EEG1 (nu artikel 8 i direktiv 2008/94/EG2 ) att medlemsstater ska säkerställa att varje enskild anställd erhåller minst 50 procent av sina samlade ålderspensionsförmåner för det fall arbetsgivaren blir insolvent (med situationer av missbruk som enda undantag, vilka omfattas av artikel 10 a i nämnda direktiv)?

I andra hand, beroende på de nationella domstolarnas bedömning av de faktiska omständigheterna i målet, räcker det, enligt artikel 8 i direktiv 80/987/EEG, att en medlemsstat har ett skyddssystem där arbetstagarna normalt erhåller mer än 50 procent av värdet på sina samlade ålderspensionsförmåner, men vissa enskilda arbetstagare erhåller mindre än 50 procent på grund av

i)    ett beloppstak på den ersättning som betalas till anställda (närmare bestämt anställda som inte har uppnått den normala pensionsåldern enligt pensionssystemet vid tidpunkten för arbetsgivarens insolvens), och/eller

ii)    bestämmelser som begränsar de årliga höjningarna av den ersättning som betalas till anställda eller den årliga omräkningen av deras förmåner före pensionsåldern?

Har artikel 8 i direktiv 80/987/EEG direkt effekt under de omständigheter som är för handen i förevarande mål?

____________

1 Direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 283, 1980, s. 23; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 121).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (EUT L 283, 2008, s. 36).